ข้อมูลทั่วไป


บริบททั่วไปของพื้นที่
สภาพทางภูมิศาสตร์และการคมนาคมของพื้นที่
ประวัติความเป็นมาของชุมชน บริเวณที่ชาวบ้านได้มาอาศัยอยู่ในตำบล "แป้น" ในระยะเริ่มแรก มีต้นส้มโอขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง เมื่อยามออกผล จะมีผลขนาดใหญ่ ขนาดเท่าลูกมะพร้าว ชาวบ้านได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านแป้น คำว่า "แป้น" เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง ส้มโอ ต่อมาก็ได้ตั้งเป็นชื่อตำบลแป้น มาถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแป้น  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านเตราะแก่น   ตำบลแป้น  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานีระยะทางจาก สถานบริการถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสายบุรี  ประมาณ  15  กิโลเมตร  และ ระยะทางจากสถานบริการ ถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ประมาณ  45  กิโลเมตร
จำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบ  จำนวน   5   หมู่บ้าน
หมู่ที่ 3  บ้านจะเฆ่ตก
หมู่ที่ 4  บ้านด่าน
หมู่ที่ 5  บ้านเตราะแก่น
หมู่ที่ 6  บ้านแป้น
หมู่ที่ 7  บ้านช่องหมู
อาณาเขตติดต่อ
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
          ทิศใต้ ติดต่อกับ  ตำบล บือเระ  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับภูเขาใหญ่  ตำบลแป้น  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น